Voorwaarden

Deze website (de “Site”) en elke aanbieding of verkoop van producten (de “Producten”) via de Site zijn eigendom van en worden beheerd door L’Egide bvba, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het Sint-Jansplein 5, 1000 Brussel, België, hierna ook “wij”, “ons” of “onze” genoemd).

De huidige Algemene Verkoopvoorwaarden (de “Voorwaarden”) zetten de voorwaarden uiteen waaronder bezoekers of gebruikers (gezamenlijk, “de gebruiker” of “u”) de Site kunnen gebruiken en Producten kunnen kopen.

U verklaart dat u meerderjarig bent en de wettelijke bevoegdheid, het recht en de macht hebt om een bindende overeenkomst aan te gaan op basis van deze Voorwaarden, om gebruik te maken van de Diensten en om Producten aan te kopen.

Indien u nog niet meerderjarig bent, mag u de Diensten alleen gebruiken of Producten kopen met toestemming van uw ouder of wettelijke voogd.

Deze site wordt gepubliceerd door L’Egide bvba, vertegenwoordigd door zijn directeur, de heer DI Egidio.

U kunt contact met ons opnemen:

Per telefoon: +32 (0)2.502.04.93 (prijs van een lokaal gesprek)

Per e-mail : info@legide.be

Per post: L’Egide Antiques, Place Saint-Jean 5, 1000 Brussel, België.

Deze website wordt gehost door Gandi.

Deze voorwaarden zijn opgesteld in het Frans. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Franse versie van dit document en een van de vertalingen daarvan, prevaleert de Franse versie.

Om onze Website en/of Diensten te gebruiken, moet u ten minste 18 jaar oud zijn, of de wettelijke meerderjarigheid in uw land hebben bereikt, en de wettelijke bevoegdheid, het recht en de macht hebben om deze Voorwaarden als een bindende overeenkomst te ondertekenen.

Het is u niet toegestaan deze Site en/of onze Diensten te gebruiken indien dit verboden is in uw land, of door enige wet of regelgeving die op u van toepassing is.

Bovendien moet u, alvorens een bestelling te plaatsen en te bevestigen, deze Voorwaarden lezen en aanvaarden.

U kunt deze voorwaarden downloaden en afdrukken.

Beschrijving van de producten

U dient de beschrijving van de Producten zorgvuldig te lezen alvorens een bestelling te plaatsen.

De beschrijving van de Producten beschrijft de essentiële kenmerken van de Producten, in overeenstemming met het artikel van de Wet van 21 december 2013 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, ingetrokken en vervangen door de L.P.M.C.6 die op 31 mei 2014 in werking is getreden.

Deze beschrijvingen zijn bedoeld om u zo volledig mogelijke informatie over deze kenmerken te verschaffen, zonder volledig te zijn. De foto’s, tekeningen en beschrijvingen van de Producten worden louter ter informatie verstrekt en zijn niet bindend voor ons.

Raadpleeg de informatie en gebruiksaanwijzingen op de verpakking, etiketten en begeleidende documenten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzing van de Producten die op onze website worden aangeboden.

Aankoop van producten

Elke aankoop van Producten is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op het moment van de aankoop.

Bij de aankoop van een Product is het uw verantwoordelijkheid om de volledige lijst van artikelen te lezen voordat u tot aankoop overgaat. Het plaatsen van een bestelling op de site door het afrekenproces te voltooien door op de knop “Kopen” of een soortgelijke knop te drukken, kan leiden tot een wettelijk bindend contract voor de aankoop van het betreffende Product, tenzij anders vermeld in deze Voorwaarden.

U kunt een keuze maken uit onze selectie van Producten en de Producten die u van plan bent te kopen in een winkelwagentje plaatsen door op de desbetreffende knop te klikken.

De prijzen die wij aanrekenen worden op de Site vermeld.

Wij behouden ons het recht voor onze prijzen te wijzigen of prijsfouten te corrigeren die onopzettelijk kunnen optreden, op elk gewenst moment. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de prijs van Producten die u eerder hebt gekocht.

Bij het afrekenen krijgt u een overzicht van alle producten die u in uw winkelwagen heeft geplaatst. Dit overzicht bevat de essentiële kenmerken van elk Product, alsmede de totale prijs van alle Producten, de toepasselijke belasting over de toegevoegde waarde (BTW) en de verzendkosten, voor zover van toepassing.

De afrekenpagina biedt u ook de mogelijkheid om Producten te controleren en, indien nodig, te wijzigen of te verwijderen, of om hoeveelheden te wijzigen.

Elke vermelde leveringstermijn is van toepassing vanaf het moment dat wij uw betaling voor de aankoopprijs hebben ontvangen. Door op de knop “Kopen” te drukken, plaatst u een bindende bestelling voor de aankoop van de geadverteerde Producten tegen de aangegeven prijs en verzendkosten.

Door het bestelproces te voltooien door op de knop “Kopen” te klikken, aanvaardt u deze Voorwaarden als wettelijk bindend voor uw bestelling.

Vervolgens sturen wij u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw bestelling, waarin uw bestelling nogmaals is samengevat en die u kunt afdrukken of opslaan met behulp van de bijbehorende functie. Let op: dit is een automatisch bericht dat alleen aantoont dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Het betekent niet dat wij uw bestelling accepteren.

Het juridisch bindende contract voor de aankoop van de Producten komt pas tot stand wanneer wij u een bericht van aanvaarding per e-mail sturen of de Producten aan u leveren. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling niet te accepteren.

Dit is niet van toepassing in gevallen waarin wij een betaalmethode voor uw bestelling aanbieden en u deze hebt gekozen, indien een betalingsproces onmiddellijk na het indienen van uw bestelling in gang wordt gezet (bv. elektronische overmaking, of onmiddellijke bankoverschrijving, of een andere soortgelijke betaalmethode. In dit geval komt de juridisch bindende overeenkomst tot stand wanneer u het bestelproces, zoals hierboven beschreven, voltooit door op de knop “Kopen” te drukken.

U kunt uw voorkeursbetaalmethode opslaan voor toekomstig gebruik. Als u dat doet, zullen wij uw betalingsgegevens opslaan in overeenstemming met onze industrienormen. U kunt uw opgeslagen kaart identificeren aan de hand van de laatste vier cijfers.

Levering van producten

Wij kunnen onze producten binnen Europa en internationaal leveren.

Leveringsmethoden en -termijnen

De beschikbare leveringsmethoden zijn afhankelijk van de hoeveelheid bestelde Producten en de leveringsplaats.

Wij behouden ons het recht voor de vervoerder te kiezen.

De datum van beschikbaarheid hangt af van de staat van de voorraad, de datum van verzending van de Bestelling en de beschikbaarheidstijd veroorzaakt door de wijze van vervoer.

De geschatte leveringstermijn bedraagt twee tot zes werkdagen, zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend, te rekenen vanaf de datum van de e-mail ter bevestiging van de verzending van de bestelling.

De door de Onderneming aangegeven data en leveringstermijnen worden slechts bij wijze van aanduiding gegeven. Wij behouden ons het recht voor om de eerder aangekondigde data te wijzigen.

Ontvangst van levering

Bij ontvangst van uw Bestelling is het uw verantwoordelijkheid, of die van de gemachtigde ontvanger van de Bestelling, om de conformiteit van het Product dat ter beschikking wordt gesteld met de Bestelling te controleren, alvorens de leveringsbon te ondertekenen.

In geval van een probleem moet u uw bezwaren op de leveringsbon en binnen achtenveertig uur per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de vervoerder kenbaar maken, met kopie aan ons van deze brief.

Geen enkele klacht over de staat van de geleverde Producten zal worden aanvaard indien de leveringsbon zonder voorbehoud werd ondertekend.

Bovendien vervalt volgens de wet “de inontvangstneming van de vervoerde voorwerpen elke rechtsvordering tegen de vervoerder wegens beschadiging of gedeeltelijk verlies indien de ontvanger niet binnen drie dagen, de feestdagen niet meegerekend, volgend op de dag van die inontvangstneming, de vervoerder door middel van een buitengerechtelijke handeling of bij aangetekend schrijven in kennis heeft gesteld van zijn gerechtvaardigd protest”.

U beschikt over een termijn van twee maanden nadat u op de hoogte bent gebracht van de beschikbaarheid van uw bestelling om deze af te halen.

Indien u dit nalaat, zal de Bestelling worden geannuleerd en zullen de eerder betaalde bedragen door de Onderneming worden ingehouden als schadevergoeding. Zodra deze periode is verstreken, hebt u geen recht meer op terugbetaling of retournering van het Product.

Behoud van titel

Wij behouden ons het eigendom van de verkochte Producten voor totdat de prijs volledig is betaald.

U aanvaardt de risico’s met betrekking tot de Producten vanaf het moment dat deze worden afgeleverd op het adres dat bij de Bestelling werd opgegeven.

Wettelijke garanties

De verkochte Producten zijn onderworpen aan de wettelijke garanties voorzien in de artikelen 1641 tot 1648 van het Burgerlijk Wetboek, met uitsluiting van alle andere garanties.

De wettelijke garantieregeling is niet van toepassing in geval van verkoop aan rechtspersonen (vennootschappen, organisaties zonder winstoogmerk, overheden en instellingen van openbaar belang, enz. De wettelijke regels voor verborgen gebreken (artikelen 1641-1649 van het Burgerlijk Wetboek) zijn van toepassing op de verkoop tussen handelaars.

Wij zullen elke vordering weigeren met betrekking tot Producten die oneigenlijk zijn gebruikt of meer in het algemeen als gevolg van een gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming.

Deze garanties zijn alleen van toepassing als u een klacht indient binnen twaalf (12) maanden na de levering van het Product (voor de wettelijke garantie van conformiteit) of na de ontdekking van het gebrek (voor de wettelijke garantie van verborgen gebreken).

Elke klacht betreffende de Producten als dusdanig en niet in verband met de levering moet gebeuren per e-mail aan info@legide.be EN per aangetekend schrijven aan ons adres op de maatschappelijke zetel.

De consument beschikt over een termijn van twee (2) maanden vanaf de datum van levering of ontvangst van de goederen om elk gebrek aan overeenstemming aan de verkoper te melden, overeenkomstig artikel 1649quater, § 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De Klant kan beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte goed toe te passen in overeenstemming met artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek. In dat geval kan hij kiezen tussen ontbinding van de verkoop of verlaging van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Herroepingsrecht

U hebt het recht om het contract zonder opgave van redenen te herroepen gedurende 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van het product of vanaf de datum waarop u het contract voor de levering van diensten hebt ondertekend.

Om uw recht op herroeping uit te oefenen, moet u ons binnen de gestelde termijn per aangetekende post op het adres van onze maatschappelijke zetel of per e-mail op info@legide.be in kennis stellen van uw besluit. Als u per e-mail contact met ons opneemt, zullen wij de ontvangst van uw herroeping bevestigen.

U dient de Producten zo snel mogelijk te retourneren, in ieder geval binnen 14 dagen na kennisgeving van uw herroeping. Na ontvangst van het Product zullen wij binnen 14 dagen een volledige terugbetaling doen, met uitzondering van de transportkosten (heen en terug), die voor uw rekening zullen zijn.

Intellectueel eigendom

(1) Onze Services en bijbehorende inhoud (en afgeleide werken of verbeteringen daarvan), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle tekst, illustraties, bestanden, afbeeldingen, software, scripts, grafische voorstellingen, foto’s, geluiden, muziek, video’s, informatie, inhoud, materialen, producten, diensten, URL’s, technologieën, documentatie, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en trade dress, en interactieve functies, zijn eigendom van of in licentie gegeven door ons (collectief, “Ons Intellectuele Eigendom”), en niets in deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd als het verlenen van rechten aan ons, dienstmerken, handelsnamen en trade dress en interactieve functies, en alle intellectuele eigendomsrechten daarop, zijn eigendom van of in licentie gegeven door ons (gezamenlijk, “Ons Intellectuele Eigendom”), en niets hierin verleent u rechten in verband met Ons Intellectuele Eigendom. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald of zoals vereist onder dwingende bepalingen van de toepasselijke wetgeving voor het gebruik van de Diensten, zult u geen recht, titel of belang verwerven in Ons Intellectuele Eigendom. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden verleend, zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

(2) Indien de Producten digitale inhoud bevatten, zoals muziek of video, worden de rechten die voor dergelijke inhoud op de Site zijn aangegeven, aan u verleend.

Afwijzing van garantie voor gebruik van de Site en Diensten

De diensten, onze intellectuele eigendom en alle materialen, informatie en inhoud die in verband daarmee gratis ter beschikking van de gebruiker worden gesteld, worden geleverd op een “as is” en “zoals beschikbaar” basis zonder enige garantie van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van enige garantie van geschiktheid voor een bepaald doel en enige garantie met betrekking tot de veiligheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, nauwkeurigheid of prestaties van onze diensten, met uitzondering van enige kwaadwillige niet-openbaarmaking van gebreken. Wij garanderen niet dat onze gratis Diensten zonder onderbreking of fout zullen worden verleend, of dat zij aan uw behoeften zullen voldoen. Toegang tot de Services en de Site kan worden opgeschort of beperkt vanwege reparaties, onderhoud of upgrades. Dit heeft geen invloed op de garantie van de Producten die u bij ons hebt gekocht, zoals uiteengezet in het gedeelte “Productgarantie” hierboven.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, bijzondere of gevolgschade die hieruit voortvloeit.

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot bewezen schuld of grove nalatigheid en is in dat geval beperkt tot directe en persoonlijke schade, met uitsluiting van indirecte schade van welke aard dan ook.

Indien u een zakelijke klant bent, zal in het geval dat wij aansprakelijk zijn, het bedrag van de schadevergoeding die wij betalen niet hoger zijn dan het bedrag dat u daadwerkelijk voor de Producten hebt betaald.

Wijzigingen in de Voorwaarden of Diensten; onderbreking.

(1) Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddenken te wijzigen. U moet ze daarom regelmatig controleren. Indien wij deze Voorwaarden op een wezenlijke manier wijzigen, zullen wij u op de hoogte brengen van de wezenlijke wijzigingen die zijn aangebracht. Uw voortgezet gebruik van de Site of onze Dienst na een dergelijke wijziging houdt in dat u de nieuwe Voorwaarden aanvaardt. Indien u niet akkoord gaat met één van deze Voorwaarden of een toekomstige versie van de Voorwaarden, bezoek of gebruik de Site of de Dienst dan niet.

We kunnen de Diensten wijzigen, stoppen met het aanbieden van de Diensten of functies van de Diensten die we aanbieden, of beperkingen op de Diensten instellen. Wij kunnen de toegang tot de Diensten permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten om welke reden dan ook, zonder aansprakelijkheid. Wij zullen u voldoende op de hoogte brengen indien dit in de omstandigheden uitvoerbaar is en wij zullen redelijkerwijs rekening houden met uw rechtmatige belangen bij het nemen van dergelijke maatregelen.

Overmacht

Overeenkomstig artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek zijn wij niet aansprakelijk en worden wij niet geacht in gebreke te zijn gebleven bij de uitvoering van de Bestelling indien een eventuele vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan overmacht, zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving en door de jurisprudentie van de Belgische rechtbanken.

Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België, met uitsluiting van de collisieregels.

Als u een zorg, klacht of vraag hebt over onze site, neem dan contact met ons op: info@legide.be

Als u na contact met ons van mening bent dat het probleem niet is opgelost, hebt u het recht om in geval van een geschil een beroep te doen op de bemiddelingsprocedure voor consumenten overeenkomstig Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG. Om uw verzoek in te dienen bij de Ombudsman van de Consument, vult u het onlineformulier voor geschillenbeslechting in dat beschikbaar is op

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

De procedures voor het retourneren van Producten worden hieronder beschreven

Indien de Bestelling door Bpost werd geleverd, kan de Klant de Bestelling ook per post terugsturen (heen- en retourportkosten ten laste van de Klant).

Indien de Bestelling werd geleverd door een vervoerder, zal de vervoerder de Bestelling terugnemen. Deze dienst zal aan de Klant in rekening worden gebracht tegen dezelfde prijs als de oorspronkelijke leveringskosten.

De kosten en risico’s die verbonden zijn aan het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de consument-klant.

Om teruggezonden te kunnen worden, mogen de Producten op geen enkele manier gewijzigd zijn. Bovendien worden producten die zonder hun originele verpakking of onvolledig, beschadigd of bedorven door de Consument-klant worden teruggestuurd, niet aanvaard.

Pakketten die onder rembours worden teruggestuurd, worden niet aanvaard, ongeacht de reden.

Het Bedrijf zal de Consument Klant binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de geretourneerde Producten de prijs van de geretourneerde Producten, exclusief verzendkosten (heen en terug), terugbetalen. Deze terugbetaling zal gebeuren door het crediteren van de bankrekening gebruikt voor de betaling, volgens de betalingswijze gebruikt op het ogenblik van de Bestelling.