Als lid van de Koninklijke Kamer van Antiquairs en Kunsthandelaars van België, staat L’Egide Antiques garant voor haar eerbaarheid en bekwaamheid. L’Egide verbindt zich ertoe, zich te onthouden van elke handeling die die haar beroepseer zou kunnen aantasten.

L’Egide Antiques verbindt er zich toe de volgende deontologische code nauwgezet naar de geest en de letter na te leven. 

1. Uitoefening van het beroep in overeenstemming met de wet en de zorgplicht.

L’Egide Antiques verbindt zich ertoe haar beroep uit te oefenen met de nodige deskundigheid en zorgvuldigheid en met inachtneming van de geldende wetten en voorschriften. Deze hebben met name betrekking op het bezit van gestolen, geroofde of illegaal uitgevoerde culturele goederen, eerlijke handelspraktijken en consumentenbescherming.

2. Deskundigheid en bekwaamheid. 

L’Egide Antiques zal zich voortdurend inspannen om haar deskundigheid en bekwaamheid in de uitoefening van haar beroep in het algemeen en op haar specialisatiegebied op peil te houden.

3. Bestrijding van de illegale handel in en de uitvoer van cultuurgoederen

4. Bestrijding van het witwassen van geld;

L’Egide Antiques respecteert strikt alle wettelijke verplichtingen inzake de strijd tegen het witwassen van geld die van toepassing kunnen zijn op antiquairs en kunsthandelaars. In het algemeen verbinden zij zich ertoe niet deel te nemen aan transacties waarvan zij redelijkerwijze kunnen vermoeden dat het om het witwassen van geld gaat.

5. Naleving van de zwijgplicht

L’Egide Antiques neemt de confidentialiteit, verbonden aan haar functie, en beroep vereiste vertrouwelijkheid in acht. Zij maakt op discrete en verantwoordelijke wijze gebruik van de informatie die zij in het kader van de uitoefening van haar beroep heeft verkregen. Vertrouwelijke informatie wordt alleen meegedeeld met de uitdrukkelijke instemming van de betrokkene.

6. Authenticiteit en staat van bewaring

L’Egide Antiques zal alle redelijke middelen aanwenden om de authenticiteit van de door haar te koop aangeboden voorwerpen te waarborgen, overeenkomstig de normen die eigen zijn aan haar specialisatiegebieden en overeenkomstig de kennis die van kracht is op het tijdstip van de transactie.

7. Verplichting tot het verstrekken van informatie

L’Egide Antiques verbindt zich ertoe – onverminderd de haar opgelegde discretieplicht – haar potentiële kopers alle inlichtingen te verstrekken die hen in staat stellen de materiële en juridische toestand van de verkochte voorwerpen te kennen.